top of page
fergergae.webp

گزارش های سالانه

READ Ottawa با بهبود مهارت‌های سواد و زبان برای دانش‌آموزان بزرگسال در شهرستان اتاوا، هر روز زندگی را متحول می‌کند. ما از شما دعوت می کنیم که گزارش های سالانه ما را بخوانید تا تأثیر همیشگی ما را بر زبان آموزانی که افتخار و افتخار خدمت به آنها را داریم مشاهده کنید.

bottom of page