top of page

با تشکر از حامیان ما!

این سازمان ها در موفقیت توانمندسازی READ Ottawa نقش اساسی داشته اند. صفحات وب حامیان ما را بررسی کنید تا متوجه شوید آنها چه کسانی هستند و چه چیزی را به جامعه ما ارائه می دهند.

bottom of page